Company logotype m

Klager

Hvis du ikke er fornøyd med en tjeneste vi har utført, frem synspunktene dine.

Hva er en klage?  

Klager mot finansinstitusjoner reguleres i Sverige blant annet i Finansinspektionens författningssamling FFFS 2002:23. Der står det blant annet at det med klage menes når en kunde til en institusjon i ens ærend fremmer konkret misnøye med håndteringen av en finanstjeneste eller et finansprodukt. 
Allmenne synspunkter og generelle ytringer om misnøye anses i denne sammenhengen ikke som klager, og heller ikke misnøye som må anses å ha liten betydning for kunden. Definisjonen av klager har betydning siden det finnes et regelverk for hvordan institusjonen skal gå frem i klagesaker. 
 

Konsumenternas Bank- och finansbyrå og Konsumenternas Försäkringsbyrå  

Hvis du trenger upartisk informasjon om hvordan finansinstitusjoner/banker bør agere i saker av den typen det er snakk om, kan du henvende deg til Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller Konsumenternas Försäkringsbyrå. 
 
Postadresse: 
Box 24215 
104 51 Stockholm 

Telefon:
0200-22 58 00 (utenfor Sverige: +46 8 22 58 00) 
De har også et kontaktskjema på hjemmesiden
 

Forbrukerveiledningen i din kommune 

Mange kommuner tilbyr forbrukerrådgivning. Dersom du ønsker informasjon om hvorvidt din kommune tilbyr slike tjenester samt kontaktopplysninger, henviser vi til din kommunes hjemmeside eller sentralbord.  


Konsumentverket  

Til Konsumentverket kan du anmelde selskaper og produkter som ikke følger forbrukerlovgivningen. Anmeldelsen din innebærer ikke at du får personlig hjelp med din sak. Anmeldelsen kan imidlertid hjelpe andre forbrukere i fremtiden ved at Konsumentverket blir oppmerksomme på aktuelle forbrukerproblemer. 
 

Postadresse: 
Box 48 
651 02 Karlstad

Telefon: 
0771-42 33 00

E-post: 
konsumentverket@konsumentverket.se 
De har også et kontaktskjema på hjemmesiden
 

Allmänna reklamationsnämnden 


Hvis du ikke er fornøyd etter at Klageansvarlig i Norion Bank har prøvd klagen din, kan du henvende deg til Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). 
 
Allmänna Reklamationsnämnden 
Bankavdelningen 
Klarabergsgatan 35 
Box 174, 101 23 Stockholm 
Telefon: 08-555 017 00 
Vær oppmerksom på at det finnes tids- og beløpsgrenser når det gjelder muligheten til å henvende seg til ARN, og hver part står for sine egne kostnader under prosessen, uansett hvilken beslutning som fattes av ARN. 
 

Allmenn domstol  

Et annet alternativ er å henvende seg til en allmenn domstol. Hvis det blir aktuelt, bør du tenke på at tvister angående beløp som underskrider et halvt grunnbeløp, kan håndteres innenfor rammen for en forenklet rettergang, såkalte «småkrav». 
Jo større tvistebeløpet er, jo viktigere er det, med fordel via et ombud, å undersøke muligheten for å vinne frem i en eventuell rettergang. Du bør alltid undersøke om du har forsikring som gir erstatning for advokatkostnader, eller om du kan få allmenn rettshjelp. 
 

Klageansvarlig hos Norion Bank  

Hvis du ikke har behov for upartisk informasjon, men ønsker at en overordnet instans hos Norion Bank prøver klagen din, kan du henvende deg til klageansvarlig hos Norion Bank via complaints@norionbank.se eller via brev til adressen nedenfor. 

Kontakt 
Norion Bank AB 
Box 119 14 
404 39 Göteborg 
Telefon: 010-161 00 00 

 

Informasjon som ønskes av klager  

Dersom du ønsker å sende en klage til Norion, trenger vi følgende informasjon fra deg: 
Ditt navn og kontaktopplysninger 
Oppgi om du klager for egen del eller for din virksomhet 
Oppgi hva klagen gjelder 
En beskrivelse av situasjonen som har gitt opphav til klagen 
 

Prosess og tidsfrister  

Når du har levert en klage til klageansvarlig, dokumenteres klagen. Deretter utredes klagen. Tiden det tar avhenger av hvor omfattende klagen er og hvor mange avdelinger i konsernet som må bistå med informasjon. Klageutredningen må imidlertid innledes senest 14 dager etter at klagen kom inn. 
Klageansvarlig er en helt selvstendig og uavhengig part som har rett til å omprøve og overprøve tidligere beslutninger og tiltak som er foretatt i forbindelse med saksbehandlingen. En beslutning fra klageansvarlig skal være objektivt begrunnet. 
Når utredningen er ferdigstilt og klageansvarlig har fattet en beslutning vedrørende din klage, vil beslutningen meddeles deg via kontaktveien du har oppgitt.