Varsling

Norion Bank streber etter å ha et åpent bedriftsklima, høy forretningsetikk og alltid å se muligheter for forbedring. Vi vil kunne oppdage og rette feil på et tidlig tidspunkt og dermed opprettholde høy tillit til vår virksomhet.

Den som mistenker et kritikkverdig forhold som er lovstridig eller som det kan ha allmenn interesse at oppdages, har mulighet til å melde inn dette gjennom bankens varslingssystem. 
 
Norion Bank oppmuntrer personer som ønsker å rapportere en mistanke om uhederlig atferd, til å være åpne med sin identitet. Håndteringen av innkomne meldinger er konfidensiell. 
Vær oppmerksom på at det kun er personer med direkte tilknytning til Norion Bank ABs virksomhet som omfattes av beskyttelsen i varslingslovgivningen (sv. Lag 2021:890 om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden). Les mer her

 

Rapporter åpent eller anonymt via varslingskanalen 2Whistle

Rapporter håndteres av ekstern, uavhengig aktør, 2Secure. Varselet registreres via en nettjeneste, og mottakeren (2Secure) får beskjed automatisk når et varsel kommer inn. I forbindelse med varselet får varsleren et personlig passord som gjør det mulig å levere utfyllende informasjon og ta del i opplysninger fra 2Secure om håndteringen av varselet. 
 
Bruk varslingssystemet via nett: wb.2secure.se 
Følgende kode skal brukes til å registrere saker i varslingssystemet: KHY306 
 

Kommunikasjonskanalen er kryptert og passordbeskyttet.  
 
Bruk varslingssystemet via telefon: 077 - 177 99 77 
Det er også mulig å varsle eksternt til en kompetent myndighet innenfor et visst ansvarsområde eller en av EUs institusjoner, organer og byråer. 
For å få beskyttelse ifølge loven kreves det at det er gjort intern rapportering iht. det ovenstående samt at denne ikke har resultert i rimelige oppfølgningstiltak samt tilbakemelding i rimelig utstrekning. 
Utover dette gis det beskyttelse ved ekstern rapportering dersom varsleren har rimelig grunn til å anta at det kritikkverdige forholdet utgjør en risiko for fare for liv, helse, sikkerhet eller omfattende skade på miljøet, eller dersom varsleren har grunn til å anta at intern rapportering ville innebære en risiko for represalier eller føre til at det kritikkverdige forholdet sannsynligvis ikke avhjelpes på en effektiv måte. 
 
For Norion Bank er Finansinspektionen aktuell myndighet for ekstern rapportering. 
Varsler | Finansinspektionen Ved ekstern rapportering til Finansinspektionen forblir beskyttelsen i henhold til varslingslovgivningen. 
 
Det er viktig at varslere føler seg trygge med å rapportere uhederlig atferd. Personopplysninger i tilknytning til en varslingssak behandles kun dersom behandlingen er nødvendig for en oppfølgingssak. Med oppfølgingssak menes saker som består av å ta imot en rapport fra en intern eller ekstern kanal samt ha kontakt med varsleren, vedta tiltak for å bedømme riktigheten i påstandene som fremmes, overlevere opplysninger om de utredede påstandene for videre tiltak og gi tilbakemelding om oppfølgingen til varsleren. Personopplysninger som åpenbart ikke er relevante for behandlingen av en rapport / dokumentering av en varslingssak, skal ikke samles inn. 
Mer inngående informasjon om hvordan banken behandler personopplysninger eller hvordan man skal gå frem for å utøve rettighetene sine, finnes på bankens nettsted under fanen for Personvern